Killebäckskolan, en skola för årskurserna 5 till 9

Killebäckskolan är en skola för årskurserna 5 till 9. Det finns en klass i år 5. På skolan går omkring 415 elever. Killebäckskolan är den enda skolan i Södra Sandby för elever i år 6-9. Hit kommer elever efter avslutad årskurs 5 från:

Byskolan
Revinge skola
Uggleskolan
Österskolan

Skolans profil

Vi på Killebäckskolan har ingen uttalad profil, utan vår uppgift är att vara en skola för alla. Vi eftersträvar en mjuk och elevcentrerad skola där varje elev känner trygghet och kan utvecklas till en aktiv och ansvarskännande medborgare.

Vi har en positiv och stimulerande arbetsplats där både elever och personal trivs. Att hantera varje konflikt seriöst och förutsättningslöst är en målsättning. Vi har ett bra samarbete med till exempel närpolisen, fritidsförvaltningen och kyrkan.

Viktigt att möta elevernas behov

Elevens behov styr verksamheten. Elever som har behov av stöd får detta av kompetenta specialpedagoger och/eller av elevassistenter. Personalen har gedigen kompetens på sitt område och all personal gör ett mycket professionellt arbete. God stämning, öppenhet och positivt klimat är utmärkande i personalgruppen.

Vi vill ge eleven en sådan handlingsberedskap att eleven med tillförsikt kan möta framtiden. Skolan har en väl utbyggd elevomsorgsorganisation med fasta rutiner och handlingsplaner för elever som behöver hjälp och stöd. Elevomsorgsteamet träffas varje vecka och elevomsorgskonferenser med berörd personal och föräldrar ordnas snabbt och effektivt.

Elevinflytande

Vi sätter eleven i centrum. Elevens aktiva deltagande i skolan både vid planering och inlärning bedöms som är viktigt för oss. I skolans olika råd får eleverna tillfälle att föra fram sina åsikter och att påverka sin skolmiljö tillsammans med olika vuxenkontakter.

Läs mer på skolans webbplats →